ਧਰੁਵੀ ਿਵਗਾੜ

More: ਇਲਾਜ , ਲੱਛਣ , ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪਾਹਜਤਾ , ਨਿਦਾਨ