ਉਦਾਸੀ

More: ਇਲਾਜ , ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ , ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ , ਕਿਸਮ , ਲੱਛਣ , ਕਾਰਨ , ਨਿਦਾਨ