ਸੋਸ਼ਲ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ

More: ਮੁਨਾਸਿਬ , ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਥੇਰੇਪੀ , ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਲਾਤ , ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਕੂਲ , ਲੱਛਣ , ਨਿਦਾਨ